GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

Zo blijven dan: "Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde". (1 Cor. 13:1-13) 

GELOOF
Geloven, las ik laatst ergens', is iets aannemen, zonder dat er bewijzen voor 

zijn, onzegbaar en onzichtbaar. Als je dat met kunt, verliest geloven of geloof zijn betekenis. Het is een kwestie van onbewijsbaar vertrouwen. 

Geloof vormt, naar ik meen, een deel van ons leven en laten wij proberen dat vast te houden. Voor velen niet alleen in een Opperwezen, maar ook in mensen. Soms tegen beter weten in. 

Ik heb die avond nog lang nagedacht toen iemand na een bouwstuk opmerkte: "Ik geloof niet in een O.B.d.H.., ik hoop dat de O.B.d.H. in mij geooft". 

In een God die alles vanaf Zijn stoel in de hemel bestuurt, kan ik niet geloven. Ik kan Hem dan ook niet verantwoordelijk houden voor al het kwaad dat in de wereld geschiedt en is geschied. 

Ik geloof in de zin van leven en samen leven. Die zin is ons, mijns inziens, van Hogerhand aangereikt. Ik voel mij thuis bij de gedacht dat de mens een op- dracht heeft gekregen. Die inspiratie is bijbels, maar de verantwoordelijkheid aards. Geloven in eigen kracht. Te leren overleven. 

Ik vind het bewonderenswaardig hoe het Joodse volk, teruggeworpen op ei- gen kracht, zich overeind houdt. Naastenliefde - het beste in mensen komt bo- ven. Een opdracht aan de Vrijmetselaar naar zich zelf. De kern van geloven is het niet zeker weten, maar vertrouwen hebben op dat getrouw zijn aan jezelf, de medemens tot steun. 

Spreek dan ook niet over geloof, maar over geloven - een werkwoord. Geloof is ook geloven in energie. In de lange broederketen, waarin energie van hand tot hand wordt doorgegeven. 

Geloven in de stekker die nooit uit het stopcontact wordt genomen, ook al worden ons de aardse werktuigen ontnomen. Geloven is ook: verlangen naar een levensader. 

Ik geloof absoluut meer in het goede van de mens dan in het slechte, want zonder vertrouwen in de mensheid begin ik niets, ook al zet ik de deur wagen- wijd open voor teleurstellingen. Geloof moet je dan ook nooit situatief gebrui- ken. Hebt. 11:1 

Harry Mulish heeft eens gezegd: "Auschwitz was het filiaal van de hel op aarde, maar waar vind je het filiaal van de hemel?" Op het grote lijden is geen antwoord, dan dat wij weten dat heil en verlossing niet voor het oprapen liggen. 

Geloven is werken, bouwen aan filialen van de hemel. De schone graad van het Rozekruis wijst ons de weg. Het wonder van de Roos aan het Kruis, het wonder dat niet van een mens kan komen.  

HOOP

Om te kunnen hopen moet je optimist zijn. Hoop is een State oJmind, een po- 

sitieve instelling. Hoop heeft ook te maken met vertrouwen. Het is verwachting, soms tegen beter weten in. 

Ook hier: werken, werken aan Hoop. Niet een onbestuurbare Hoop. Bij een terminale ziekte kan je hopen op een spoedige beterschap. Dat lukt niet, je hebt er geen grip op.
Als je Hoop, net als Geloof, actief maakt, verandert het in vertrouwen. Hopen op een goede afloop, dat is hopen nadat je alles in het werk hebt gesteld de wed- strijd tot een goed einde te brengen. Ik ken een molen, die "Hoop doet leven" heet. Zo is het. 

Hopen is ook dromen van dingen waarvan je hoopt dat ze uitkomen. Hopen dat "komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, want Ik zal u rust geven" 2 ook voor u geldt. 

Ik ben de 65 al wat jaren gepasseerd en ik hoop dat mijn beste tijd op aarde nog komt. Hopen op een aarde waarop zwaarden veranderen in ploegscharen. Hoop is verwachting zoals ik al zei. Of sterker nog: verlangen. Hopen is geen vinger, maar een hand uitsteken, zodat Hoop stimuleert en kracht geeft. Ik ge- loof in druppels op een gloeiende plaat. In Artsen zonder Grenzen. Geloof in het plan van de O.B..d.H., waar actief denkende mensen bij horen. Hopen is ook een vorm van moed hebben of moed nodig hebben. Hoop geven aan ande- ren door te handelen. 

De interessantste en mooiste mensen zijn die, die het leven niet cadeau heb- ben gekregen. Ze leren je hopen en niet tevergeefs. Ze stimuleren, prikkelen je creativiteit, geven je Geloof. Hun verdrietige ervaringen geven je lessen om be- ter mens te worden. Een mens moet blijven groeien, dat is een hoopvol gegeven, een wapen tegen de wanhoop. 

Realistisch is onze graad: de Hoop vestigen op de roos maar niet op rozen- geur. Hopen is niet hopen op het onmogelijke. 

Toen Heimy Huisman namens de postioterij ergens een paar miljoen had weggegeven zie iemand op straat: "Henny, je had het mij moeten brengen". "Groot gelijk" zei Henny, "maar doe je wel mee aan die loterij" "nee" was het antwoord, "want ik win toch niets". 

Als je wilt winnen in het leven zal je Hoop gevestigd moeten zijn op bouwen. Bouwen aan de Tempel van de Hoop, de Hoop op de volmaakte Tempel, die nooit gereed komt. Matth. 11:28 

In het Joods geloofsleven is de Hoop dat de Messias zal komen het mooiste instituut. I?aarom laat God het zo lang duren, want dan is het met het Jodendom gedaan. Dan is alles compleet, zijn zij in de rij der volkeren opgenomen en niet meer uitverkoren! 

Voor de Joden eindigt alles bij de komst van de Messias. Voor de Christenen begint dan juist alles. Maar beiden leven ze in Hoop. 

Hoop heeft geen vrijblijvende betekenis. Het is verbonden aan Geloof. Zonder Geloof kan je geen Hoop hebben en Liefde is bepalend voor het hebben van Hoop. 

LIEFDE

Er zijn altijd al auto's verkocht met behulp van mooie dames op de motorkap. üp grote schaal wordt liefde verward met sex. In een omroepblad wordt een pre- sentator gevraagd over wat hij onder Liefde verstaat. "Ik heb ontzettend veel geluk gehad bij het tegenkomen van de goede vrouw" kraait hij. "Zij zag er zo leuk uit, zo disco. Ik vond haar zo sexy. Er was helemaal »geen sprake van diep- gang. Later bleek dat wij voor elkaar geboren waren". 

Maar Liefde is volgens mij iets meer, iets mtiems. Jezelf relativeren, des- noods wegcijferen, minder jezelf en meer de ander. 

Getalsmatig zal Liefde het altijd verliezen van geweld. We kunnen mooie dingen zeggen over Geloven en Hopen, maar je kan je woorden pas zichtbaar maken in Liefde. Onbaatzuchtig. Onvoorwaardelijk. 

Hebt uw naaste lief gelijk uzelve. 3Een stap opzij doen, zodat een ander kan staan, waar hij volkomen tot zijn recht komt. Je kan geen liefde geven, als je niet van de O..B..d..H.. en jezelf houdt. Een koude vis geeft geen warmte. Je moet een open haard zijn. 

Paulus stelt de Liefde boven alles, net iets belangrijker dan Geloof en Hoop. Liefde is een lijn, vanuit de wannte van je geboren worden naar het heden en de toekomst. 

Liefde is, in die zin, onophoudelijk. Zonder Liefde had Mozart nooit zijn prachtige werk kunnen maken. Liefde vraagt doorzettingsvermogen, maar bo- venal toewijding. 

Als ik niet met overtuiging, volharding en Liefde mijn vak uitoefen, mijn ge- liefde liefheb, mijn bouwstuk voorbereid, tracht vrjmetselaar te zijn, komt er weinig van terecht. Het lukt niet altijd, maar ook in zwakheid zit kracht. 

Als een nieuwe Broeder het Licht in de Loge mag zien, als ik een nieuw kleinkind heb gekregen dan denk ik: "Weer iemand van wie ik mag houden". 

Liefde is nooit op. Er kan altijd wel iets of iemand bij. Liefde stelt geen eisen. Zegje: "Liefde moet van twee kanten komen" dan is er al iets mis. Dan is er be- perking, een voorwaardelijkheid. Een hartslag zonder afspraken vooraf. Een verhaal van uitersten. Met heel je ziel en zaligheid geloven. Geloof in de Liefde. In die Liefde voor het leven. Marc. 12:31